E Hô Mai Ka Hô`ailona - Haku Mele, Ka`ohu `Akana


E hô mai ka hô`ailona,
Ka lani pôlua
E hô mai e
Aia lâ ka hekili pâmalo`o
Ka mâkêhâ
E `ûhî`ûhâ!
E ho`olohe!
Aia lâ ka `ôlapa kauwila
 ka ua lani
E `ike mai e
E hô mai ke kama lani
-----Ke kama Hawai`i
-----Ke keiki o Pâkî â Konia
-----Ke keiki hânai no Kîna`u
-----Ke aloha o ka lâhui
E hô mai e
-----Ua hânau `ia `o Pauahi ke ali`i e
-----He inoa
`Ae, `ae, `ae


Her arrival has been announced by
The deep dark heavens
She has come
The peels of thunder accompany your presence
The flashing of lightning
Bellows and blows!
Listen!
The heavens rumble
Until the heavenly rain falls
It is known
The royal child has sprung forth
--- +a royal child of Hawai`i
----+the child of Pâkî and Konia
----+the royal pet of Kîna`u
----+beloved one of the people
You will be received well
- - - Ke ali`i Pauahi is born
- - - A name chant for you
Yes, yes, yes


Source: A. Ho Collection