Latitü (Loko `ino) - Traditional

 
Hui:
Kainö a `o wau wale nö ka i `ike
I ka latitü o ia aupuni
Eia kä he nui loa a he lehulehu
Na pailaka o ia awa kumoku e

Loko `ino maoli nö ho`i `oe e ke hoa
Ko lilo paha i ka `ulala
Aloha `ole iho i nei kupu`eu
E `au hele nei i ka moana

E kuhi ana paha `oe a e nalo ana
Kau hana hö`eha`eha na`au
I ka nalo `ana a`e o ku`u maka
Lawa pono iho ai ko makemake
Chorus:
I thought that I was the only one that knew
The latitude of this kingdom
There are many, multitudes
Pilots of this boat harbor

You are truly bitter, friend
You are mad
You have no love for this rascal
I shall sail out to sea

Perhaps you think it will vanish
These things that hurt me deeply
They disappear before my eyes
And your desires are satisfied

 

Source: Mana collection - Some credit this mele to Harry Swinton, a hapa-Hawaiian sailor who wrote this for his wife about the end of the 19th century