Lei Ana Au I Ke Aloha O Kaua (Adorning Our Love) - by Kekupuohi

 
Lei ana Nu`uanu i ka ua Wa`ahila
Ua kui pua lei Hinahina
Kui au me nä paka ua `elo`elo
`Elo mäua pulupë i ke anu
 Hui:
Lei ana ho`i au i ke aloha käua
Lu`ulu`u au i ka mili
Me `oe aku këia unu la
I maha neia ilihia
 
Lei ana Mänoa i ka ua Kuahine
Ua lei kökö`ula i ke pili
Pili ia ke aloha i pa`a i loko
Kama ia i kama`äina
The vale of Nuuanu was wrapped in the Wa`ahila rain
As we wreathed in a necklace of sweet flowers
Close together we stood in the downpour
Shivering in the cold and drenched from the showers
 
Chorus:
Then while I'm adorning our love with flowers
Sad as I think of departing, my beloved
Take with you this keepsake
It will cure your heart of its smarting
 
Mänoa is covered in the misty Kuahine rain
And united with adorning red
Such is the love deeply rooted within
Bound forever, a child of this land

 

Source: McKee Collection, " Sonny Cunha's Music Book", Copyright 1902 by William H. Coney, Translated by Kä`eo Kawa`a - Wa`ahila is the name of a rain in Nu`uanu valley. Kuahine, more often called Tuahine, is the gentle, misty rain of Mänoa valley