Ku`u Püpü Kau Pöhaku (My Shell On the Rock) - Alice Nämakelua


Ku`u püpü kau pöhaku
Ho`ohihi au iä `oe
Mai me a`u e ho`i käua
Ho`ohihi au iä `oe
Püpü kau pöhaku
Ho`ohihi au iä `oe

Hinuhinu wale ho`i `oe
E ka püpü kau pöhaku
Ne`e mai `oe ne`e mai ho`i
Ne`e mai ka `ae one
Püpü kau pöhaku
Ho`ohihi au iä `oe

Ha`ina mai ka puana
No ka püpü kau pöhaku
A he nani nö `oe i ka`u `ike lä
Ho`ohihi au iä `oe
Püpü kau pöhaku
Ho`ohihi au iä `oe

My shell clinging to the rock
I admire you so
Come with me, let us return
I admire you so
Shell clinging to the rock
I admire you so

You are so shiny
Shell clinging to the rock
Move along, won’t you move along
Down to the sand’s edge
Shell clinging to the rock
I admire you so

This is my song
Of the shell clinging to the rock
You’re pretty as I can see
I admire you so
Shell clinging to the rock
I admire you so

Source: Mana Collection Translator Unknown