Hawai`i - The Big Island
`O Hawai`i nui kuauli, Hawai`i o Keawe
The great island of Hawai`i with vistas of green, Hawai`i of the chief Keawe

 
Ancient Name: Lononuiakea
Square Miles: 4,028
Color: Red
Symbol: Ohia Lehua
Mountains:
Mauna Kea - 13,796
Mauna Loa - 13,679
Hualalai - 8,271